• slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
Duyurular

SİTE İÇERİKLERİNİ GÖRMEK RESİM VİDEO EKLEMEK AİDAT BORÇLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN LÜTFEN SİTEYE ÜYE OLUNUZ 

 


ÜYELİK SIRASINDA WEB MASTER DAN YARDIM ALABİLİRSİNİZ TEL 0 537 455 23 93 VEYA ekici_sinan@hotmail.com ADRESİNE MAİL ATABİLİRSİNİZ


2015 2 NCİ GELENEKSEL AŞURE  VİDEO KAYDI EN KISA SÜREDE SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİZ


2015 DOSTLUK ŞENLİĞİ VİDEOSU 2 NCİ BÖLÜM SİTENİZDEN İZLEYEBİLİRSİNİZ


Yozgat Hava Durumu
Anket
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 0   0
EURO 0   0
       
Özlü Sözler
Erkek dışı sorulmaz, muhabbetin dilinde. Hakkin yarattığı her şey, yerli yerinde. Bizim nazarımızda, kadın erkek farkı yok. Noksanlık da, eksiklik de; senin görüşlerinde. Hacı Bektaş Veli
Sponsorlarımız
DERNEĞİMİZİN TÜZÜĞÜ


GÜLLÜK KÖYÜ
KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ 
 
TÜZÜK
2014
 
 
GÜLLÜK KÖYÜ
KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
 
Derneğin Adı:
Madde 1- Güllük Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği.
 
Derneğin Merkezi:
Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Şubesi yoktur.
 
Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimi:
Madde 3- Derneğin amacı: 
Birlik ve beraberliği, tanışmayı ve dayanışmayı sağlamak. Ekonomik, sosyal, kültürel, hukuki, eğitim ve imar gibi konularda maddi ve manevi yardımda bulunmak ve bununla ilgili çalışmalar yapmak. Köyü tanıtmak ve temsil etmek.
 
Dernek bu amaçlarım gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar:
Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirebilmek için yeni üyelerin alınmasına ve kazanılmasına çaba harcar.
Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
Eğitim çalışmaları kapsamında ders verir veya kurslar açabilir. Yoksul öğrencilere yurtiçi ve yurt dışında burslar sağlayabilir.
Derneğe hibe edilen menkul ve gayrimenkullerin kayıt ve tescil işlemleri masraflarını karşılar.
Dernek gazete, dergi, bülten, takvim, broşür gibi görsel yayınlar çıkarabilir veya bastırabilir.
Folklorik oyunları ve çeşitli müzik aletlerini kullanmayı öğretmek için ders verir, kurslar düzenler veya kursa katılanlara maddi destek sağlar. Oyun takımları kurar, müsabakalara katılabilir. 
Sporu sevdirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla ilgi duyulan alanlarda takımlar kurar, müsabakalara katılır ve bununla ilgili çalışma ve faaliyetlerde bulunur. 
Köyün okul, köy konağı, camii, gasil hane, lojman, mezarlık, çeşme, yol, köprü, kanalizasyon, içme suyu, elektrik, sosyal tesislerin yapımı, bakım ve onarımı yapabilir ve giderlerini karşılayabilir.
Köyün hukuki sorunlarının çözümü için çalışmalar yapar; ihtiyaç halinde avukat tutar ve masraflarını karşılar.
Fakir gençlerin evlenmelerinde maddi ve manevi destekte bulunur.
Dernek cenazesi olan ailelere defin ve nakli konusunda yardımda bulunabilir.
Köyümüzün genç ve yetişkinlerinin eğitimi için bilgisayar, yabancı dil, biçki dikiş, nakış, halıcılık, tarım, hayvancılık, arıcılık ve üniversiteye hazırlık gibi konularda eğitmen tutarak ders verebilir kurslar açabilir veya kursa katılanlara maddi destek sağlar. 
Sağlık ile ilgili konularda yardımcı olur; soranların giderilmesinde maddi yardımda bulunur.
İhtiyaç sahibi ailelere ayni ve nakdi yardımda bulunur.
Dernek tüm bu amaçlarım gerçekleştirmek için yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişiler, sendikalar, meslek kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar, maddi yardım ve destek alabilir.
Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamım sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, 
Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlanın değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, 
Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, 
Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak, 
Çevre düzenlemesi ve temizliği için gerekli çalışmalar yapar. Ağaçlandırma faaliyetlerinde bulunur.
 
Derneğin Faaliyet Alanı;
Dernek, sosyal ve kültürel alanda faaliyet gösterir.
 
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri:
Madde 4- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan Güllük Köyü’ne mensup her birey ile evlenmek veya herhangi bir nedenle başka yere gidenler ve Güllük Köyü'nde birinci derece yakını olan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi balamdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
 
Üyelikten Çıkma:
Madde 5 – 
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. 
Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
 
Üyelikten Çıkarılma:
Madde 6- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
Yazılı ikaza rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
Sosyal faaliyetlerde toplum huzurunu bozacak davranışlarda bulunmak,
Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Üyelikten çıkarılanların genel kurula itiraz hakkı vardır. İtiraz etmek için varsa birikmiş aidatlarını ödemek zorundadır. Genel kurulun verdiği karar kesindir.
 
Üyelik hakları:
Madde 7- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üye genel kurulda bir oy hakkına sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
 
Derneğin Organları:
Madde 8- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir;
Genel kurul,
Yönetim Kurulu,
Denetleme Kurulu
 
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli Ve Toplanma Zamanı Kuruluş şekli: 
Madde 9- Genel kurul derneğe kayıtlı bulunan üyelerden oluşur.
 
Toplanma Zamanı:
Madde 10- Genel kurul 2 yılda bir Mart ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplamaya çağırmakla görevlendirir.
 
Çağrı Usulü:
Madde 11- Yönetim kurulu, derneğe kayıtlı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, atmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
 
Toplantı Yeri:
Madde 12- Genel kurul toplantıları Dernek Merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun uygun göreceği başka yerde de yapılır.
 
Toplantı Yeter Sayısı:
Madde 13- Genel kurul, derneğe kayıtlı bulunan üyelerinin salt çoğunluğu ile; tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üyelerin 2/3'ünün katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranamaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
 
 
Toplantının Yapılış Usulü:
Madde 14- Genel kurula katılacak üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmazlar. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlanır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir.
 
Toplantıda Görüşülecek Konular:
Madde 15- Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür.
Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
 
Genel Kurulun Görevleri, Yetkileri, Oy Kullanma Ve Karar Alma Usul Ve Şekilleri, Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri:
Madde l6- Aşağıdaki yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
Dernek organlarının seçilmesi,
Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kumluna yetki verilmesi,
Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki Dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
Derneğin vakıf kurması,
Derneğin fesih edilmesi,
Yönetim kumlunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi, Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son karan verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
 
Oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri: 
Madde 17- Genel kurul kararlan toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla; Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararlan ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınır. Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba katılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Geçerli oyların yansından bir fazlasına ensen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.
 
Yönetim Ve Denetleme Kurullarının Görev Ve Yetkileri, Ne Suretle Seçileceği, Asil Ve Yedek Üye Sayısı
 
Yönetim Kurulu:
Madde 18- Yönetim kurulu, 5 asıl ve 5 yedek üye olarak genel kurulca seçilir
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye'yi belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir Üye tamsayısının yansından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.
 
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz mallan satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak Dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
Genel kurulda alınan kararlan uygulamak,
Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek toplandığında genel kurula sunmak,
Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek
Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit karan almak ve uygulamak
Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 
Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması:
Madde 19- Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinden getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yansından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kumlu üyeleri veya denetleme kumlu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hakimi üç üyeyi bir ay içerisinde genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
 
Denetleme Kurulu:
Madde 20 – Denetleme kurulu 3 Asıl, 3 Yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir.
 
 
Denetleme Kurulunun görevleri:
En geç 12 ayda bir ve belirsiz zamanlarda derneğin bütün hesap ve işlemlerini yönetim kurulunun işlem ve faaliyetlerini, derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek.
Denetim sonucu düzenlenecek raporları yönetim kuruluna ve genel kurul toplantısından önceki hazırlanacak yıllık raporları genel kurula sunmak.
Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmak.
 
Derneğin İç Denetim Şekilleri:
Madde 21- Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konulan doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
 
Derneğin Borçlanma Usulleri:
Madde 22- Dernek amacım gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu karan ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir.  Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynaklan ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
 
Üyelerin Ödeyecekleri Giriş Ve Yıllık Aidat Miktarının Belirlenme Şekli:
Madde 23- Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarları genel kurul tarafından belirlenir.
 
Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri:
Madde 24- Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK-17'de örneği bulunan) "Alındı Belgesi" ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13'te örneği bulunan) "Gider Makbuzu" düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14'te örneği bulunan) "Ayni Yardım Teslim Belgesi" ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15'te örneği bulunan) "Ayni Bağış Alındı Belgesi" ile kabul edilir.
 
Alındı Belgeleri:
Madde 25- Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak "Alındı Belgeleri" (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
 
Yetki Belgesi:
Madde 26- Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu karan ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19'da örneği bulunan) "Yetki Belgesi" Dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, Dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti Dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde Dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin Dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yemlenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
 
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi:
Madde 27- Defterler hariç olmak üzere, Dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
 
Beyanname Verilmesi:
Madde 28-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21'de sunulan) "Dernek Beyannamesi" Dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde Dernek başkam tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.
 
Bildirim Yükümlülüğü:
Madde 29- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi;
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarım izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3' te sunulan) "Genel Kurul Sonuç Bildirimi" ve ekleri yönetim kumlu başkam tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel kurul sonuç bildirimine;
Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile Dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.
eklenir.
 
Taşınmazların Bildirilmesi:
Madde 30- Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden İtibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26'da sunulan) "Taşınmaz Mal Bildirimi"ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
 
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi:
Madde 31- Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4'te belirtilen) "Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi" iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar. Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu karan örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
 
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim: 
Madde 32- Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23'de gösterilen) "Proje Bildirimi"ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
 
Değişikliklerin Bildirilmesi:
Madde 33- Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24'te belirtilen) "Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi";  genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25'te belirtilen) "Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi" doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
 
Derneğin Harcamaları:
Madde 34- Derneğin bütün harcamaları yönetim kurulu karan ile yapılır. Ancak ivedi durumlarda başkan, yönetim kurulunca önceden belli edilecek harcamaları kendiliğinden yapabilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır. Derneğin paraları milli bankalarda dernek adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaptan para çekmek veya bir yere para göndermek başkan veya başkan vekili ile saymanın çift imzası ile mümkündür.
Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paralan otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak tahsilatı Dernekler Mevzuatında belirtilen miktarı geçenler, otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.
Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.
 
Derneğin gelirleri:
Madde 35- Derneğin gelir kaynakları 
Üye aidatı ve giriş aidatı
Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler
Bağışlar ve yardımlar
Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.
 
Dernekler mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilirler. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.
 
Defter Ve Kayıtlar:
Madde 36- Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
 
 
Tutulacak Defterler;
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
Karar Defteri: Yönetim kurulu kararlan tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyalan dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaralan, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzalan ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
Bu maddede sayılan defterin Noterden veya Dernekler Müdürlüğü'nden tasdikli olması zorunludur.
 
Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği:
Madde 37- Tüzük değişikliği genel kurul karan ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için derneğe kayıtlı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayışırım iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
 
Derneğin Feshi Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli:
Madde 38- Dernek Genel Kumlu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre derneğe kayıtlı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağırılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin karamı toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kumlu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir fesih kararı ile birlikte derneğin mal varlığının genel kumlun alacağı karar doğrultusunda tasfiyesi yapılır.
 
Tasfiye İşlemleri:
Genel kurulca fesih karan verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kumlu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten en başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Dernek adında "Tasfiye Halinde Güllük Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği" ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtlan ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa mallan paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve haklan, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin mal varlığı köy tüzel kişiliğine devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kumlu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kumlu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
 
Hüküm Eksikliği:
Madde 39-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın Dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
 
 
KURUCU ÜYELER
 
İHSAN YILDIZ
DERNEK BAŞKANI
 
 
ADEM ARDIÇ
BAŞKAN YRD
 
 
 
MUSA GÖKÇE
SAYMAN
 
 
SİNAN EKİCİ
SEKRETER
 
 
 
HÜSEYİN BABAYİĞİT
ÜYE
 
 
ZAFER AKSOY
ÜYE
 
 
 
MUZAFFER BABAYİĞİT
ÜYE
 
 
 
 
 
 
Aidat Borcu Sorgulama
Köşe Yazıları
FERİDE EKİCİ ÖZBİLGE

FERİDE EKİCİ ÖZBİLGE

ALİİHSAN GÖKÇE

Son Ziyaretçi Yorumları
Kemal geçimli
Güllük Köyü SLAYT GÖstersi İçin Fotoğrafalrınızı Bekliyorum(Göndereceğiniz Fotoğrafalrda Kimler varda Ad;soyad oalrak belitmenizi rica ederim;saygılarıma

Nurhan Tunç
Güllük köylülerine teşekkürler.Birlik ve beraberliğiniz mutlu etti.şahsım 1979-1983 yılları öğretmen olarak sizlerle olmak çok mutlu oldum.

Ramazan ertek
Dedem celil ertek güllük köyünden 1927 yıllarında samsuna göç etmişler.fakat köyde hiç akrabamız yok herhalde sadece soyadı bektaş olan kişiler geçerdi sohpet esnasında. Tşk ler selamlar.


Tüm ziyaretçi yorumları için tıklayınız.
Günlük Gazeteler
Sponsorlarımız

 

© Copyright 2020  V4.1 Tüm Hakları Saklıdır. | Dernek Sitesi | Köy Sitesi


Top